Re: to B/Bờm only


Posted by B ..73..180.33 on Sep 13, 2020 at 19:31:24:

In Reply to: Re: to B/Bờm only posted by Bờm on Sep 13, 2020 at 19:24:32:

ha ha ha

"Xin đừng dng những sư đau thương, tổn thất chết chc v thin tai cho người khng đồng kiến với mnh!"

Tớ khng co' dng như thế !Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]