Re: Chưa gi mấy đả thấy chn ri ni chi ...


Posted by Dirty Harry ..170..64.148 on Nov 06, 2019 at 10:52:33:

In Reply to: Chưa gi mấy đả thấy chn ri ni chi ... posted by Hải u on Nov 06, 2019 at 10:50:26:

c bao giờ U nghĩ Thương nhn pic của U by giờ v nghĩ chn w dzấm khng bi ?....:))))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]