Re: sui


Posted by CH ..104..192.111 on Oct 10, 2018 at 11:51:08:

In Reply to: Re: sui posted by DG on Oct 10, 2018 at 11:34:42:

Vài ngày chớ vài tuần th́ thuê xe đở nhức đầu hơn . DG giảo giá Costco nha - thấy thuê giá rẽ hơn mấy nơi khác và lại được thêm người lái nũa (free addtional driver).

Nếu không lái nhiều th́ thu xếp xin trong sở cho làm ở nhà cả tuần . Cần th́ đi Uber thuê xe cả tuần cũng không rẽ .

DG hong ngại xe chớ thêm xe là thêm tốn kém nhức đầu - bảo hiểm, xe hư và vv .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]