Re: 2 ... HA


Posted by Z ..98..134.180 on Nov 30, 2018 at 20:30:05:

In Reply to: Re: 2 ... HA posted by Hải u on Nov 30, 2018 at 19:02:34:

Congrats to Washington Huskies!

Huskies se~ ddi dda^'u Rose Bowl .... Hy vọng 1 Big Ten team sẽ đi Rose Bowl v đnh với Huskies!
Michigan State Spartans v Michigan Univ sẽ đi những Bowl nhỏ thi ! Chn pho !

Ngy mai Sat, Dec 1 Z sẽ coi trận Texas Longhorns (trường của DuyLinh) đấu với Oklahoma vo lc 11:00 AM CST

Go Longhorns !!!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]