Re: Nói chuyện các loại nước


Posted by tâm tịnh ..108..220.142 on Jan 11, 2019 at 15:42:53:

In Reply to: Nói chuyện các loại nước posted by Lz on Jan 11, 2019 at 13:23:34:

nên uống nước lọc alkaline đi, là loại nước kiềm có độ PH > 7
Đảm bảo khỏe người, bớt bệnhMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]