Tôi có duyên với tiệm neo


Posted by KT ..71..133.206 on Mar 21, 2020 at 15:44:37:

Thông thường thi tôi weekend full time , hôm nay cũng vậy, cứ cuối tuần là khách vào đông, thường xuyên thiếu thợ, hôm nay có nhiều thợ xin nghĩ ở nhà, và bắt đầu lúc 2 giờ khách vào đông đảo, tui lại thieu thợ , tuần nào tôi cũng kẹt không đủ thợ cho khách, mặc dầu thời điểm nầy tiệm vẫn đông khách, chắc tôi có duyên với tiệm neo :))))))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]