Re: Lại nói chuyện dịch


Posted by Nhị Ca ..99..81.254 on May 21, 2019 at 08:13:43:

In Reply to: Re: Lại nói chuyện dịch posted by tinh on May 21, 2019 at 08:01:01:

No, Company trong quân sự là Đại đội mà họ dịch là "Công Ty" h́ h́Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]