Re: Thương hay Kẹo ?


Posted by Q ..136..9.10 on Sep 14, 2018 at 11:30:01:

In Reply to: Thương hay Kẹo ? posted by KT on Sep 14, 2018 at 11:17:35:

không thương cũng không kẹo, thấy rẻ mua vậy thôi
nên hạn chế mua nếu không dùng, nhưng nếu không dáng bao nhiêu tiền mà bói ramất ḷng nhau th́ không nên, kệ mua ḿnh không mặc để lâu ngày có lẽ she cũng realize ra và không mua nữaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]