Re: làm dâu tập II


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 05, 2018 at 11:54:48:

In Reply to: làm dâu tập II posted by Mây on Nov 05, 2018 at 11:48:07:

g/d chồng DG cũng bắc kỳ, g/d DG cũng bắc kỳ

hồi DG mới lấy chồng, my aunt nói: nó về nhà đó sẽ bị ăn gỏi v́ nó hiền quá (nó = DG) …

nhưng có ai ngờ, nó hiền nhưng nó khong chừa 1 ai hết … khong vừa ư là nó nói liền … thuốc má chồng mua tren tivi chả thèng nào dám dẹp, nó dẹp luôn … bà d́a gần tuần , nó nói: thuốc hết hạn, con vứt hết rùi hahahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]