Re: .... làm điên cả cái đầu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Posted by B ..73..180.33 on Nov 05, 2018 at 13:30:16:

In Reply to: .... làm điên cả cái đầu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! posted by Z ????? on Nov 05, 2018 at 11:43:29:

ha ha ha

.... làm điên cả cái đầu th́ chắc đâu là cái điền ??

Oái oái tại sao cứ muốn làm tông tông VNCH ??!!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]