Re: Government shutdown


Posted by Lz ..107..116.97 on Jan 11, 2019 at 22:17:30:

In Reply to: Re: Government shutdown posted by áikhanh on Jan 11, 2019 at 21:50:46:

Ngay cả National Park?

State parks th́ không nói tại cái đó tùy tiểu bang, chứ National Park bên này toàn $15/xe trở lên :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]