Re: hm nay


Posted by DG ..73..229.99 on Mar 13, 2019 at 09:24:46:

In Reply to: Re: hm nay posted by KT on Mar 13, 2019 at 09:22:25:

trể vi lần trong 1 thng bố mẹ n đi lm sớm, DG khong đưa th n walk bộ (10 minutes), tại tiện đung đn lun sa'ng hối nhc cho kịp giờ, tới nh chu hắn , lại fải chờ thng chu . v lớp trể 1-2 ft, teacher đ mark absentMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]