Re: làm dâu tập II


Posted by DG ..24..154.20 on Nov 05, 2018 at 14:07:01:

In Reply to: Re: làm dâu tập II posted by Mây on Nov 05, 2018 at 12:00:52:

we are bắc kỳ but we don't act like one ... cho nên nếu không nói ra th́ khong ai biết DG là bắc kỳ v́ gio.ng nói nam kỳ và tính t́nh nam kỳ luônMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]