Re: tối nay nấu mn g ?


Posted by KT ..107..97.21 on Nov 05, 2018 at 15:02:11:

In Reply to: tối nay nấu mn g ? posted by DG on Nov 05, 2018 at 14:22:27:

Hm nay l ngy trả lương cho thợ, nn phải đi gặp bookeeper để lấy Checks , tối về trể nn c chi ăn nấy , khng đi hỏi :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]