Re: hôm nay


Posted by MSP ..50..153.30 on Mar 13, 2019 at 09:29:48:

In Reply to: Re: hôm nay posted by DG on Mar 13, 2019 at 09:24:46:

Tại DG dễ dăi với nó nên nó như vậy. Nếu DG để cho nó đi bộ khi nó trễ th́ nó sẽ thôi không lề mề nữa.
Giải thích cho nó biết, later in life, on time is the key to success. Nói với nó no more next time :) Nếu next time trễ th́ tự đi bộ đi học :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]