Re: Thương hay Kẹo ?


Posted by LT ..172..43.156 on Sep 14, 2018 at 12:25:05:

In Reply to: Re: Thương hay Kẹo ? posted by KT on Sep 14, 2018 at 12:12:36:

Trong Phật học c cu truyện nm đ vo con ch th con ch rượt cục đ m cắn, nm đ vo con sư tử th con sư tử tm đến kẻ nm đ m ăn thua đủ!

Vậy KT đừng giận c chm thớt,
vc l vc chứ vc khng phải l o sơ mi ca r!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]