Re: hôm nay


Posted by DG ..73..229.99 on Mar 13, 2019 at 09:28:25:

In Reply to: Re: hôm nay posted by KT on Mar 13, 2019 at 09:24:07:

ba má nó đi làm sớm, nó đi bộ 10 minutes nhưng tại sa'ng nào cũng chạy ngang nhà nó nên sẹt vô pick up nó luôn

DG khong pick up chau' ha('n, DG và hắn sẽ có chuyện … cái ǵ chứ hắn binh g/d hắn lắmMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]