Re: Lấn cấn cần nhắc nhở


Posted by LT ..172..43.156 on Sep 14, 2018 at 13:16:12:

In Reply to: Re: Lấn cấn cần nhắc nhở posted by :-) on Sep 14, 2018 at 13:04:24:

Có ông sĩ quan chỉ huy của chiếc Tuần Dương Hạm, v́ chức quèn cho nên ông thanh liêm chẳng làm được tṛ ǵ v́ ông Đề Đốc cho phép tàu ngoại quốc chở nha phiến vào làm băng hoại thế hệ trẻ ḿền Nam
Trong mắt cả thế gian xem ông ta là 1 sĩ quan thanh liêm, gương mẫu, vv và vv

Ông sĩ quan đó là ông anh cả mà lẽ ra tôi phải kính trọng và yêu thương - Nhưng ông chỉ là 1 ông sĩ quan quèn, không thể khác được!

Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]