Re: thiệt l .... ruột ...


Posted by KT ..166..242.96 on Oct 10, 2018 at 14:49:04:

In Reply to: Re: thiệt l .... ruột ... posted by Lz on Oct 10, 2018 at 14:12:39:

Yes anh Lz, KT hay ni tm lum t la, nhưng những hon cảnh bn VN điều tội nghiệp cả, KT may mắn sang đy lm việc được nn gip đuọc gi th lmMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]