Lu nay


Posted by Nhị Ca ..99..81.254 on Feb 14, 2020 at 00:50:37:

Lu nay chẳng thấy bc vo chơi
Vườn vắng m thanh tiếng Vịt trời
Bc chửa về hưu nn vẫn li
Năm trăm ngn dặm chiếc xe hơi
Bc cn chăm sc cho tre trc
V vẫn nui vi chục c Koi ?
Ti ở phương trời xa Tếch Xịt
Khi no rảnh rỗi bc qua chơi!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]