Re: Lấn cấn cần nhắc nhở


Posted by :-) ..172..19.139 on Sep 14, 2018 at 13:04:24:

In Reply to: Re: Lấn cấn cần nhắc nhở posted by Lz on Sep 14, 2018 at 12:37:05:

Đồng với bc Lz.
Tại sao lại phải dng những từ 'qun', 'sạch nước cản' để nhận xt như vậy? Hong c lịch sự cht no, giống như trịch thượng v khinh dể người ta qu!!
Tui hơi x xọn hm nay, hong vui cht no!!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]