Re: sáng nắng, chiều mưa


Posted by DG ..73..229.99 on Mar 22, 2020 at 16:29:03:

In Reply to: Re: sáng nắng, chiều mưa posted by lv on Mar 22, 2020 at 16:27:18:

má chồng hồi đó c̣n cook đuọc, cứ bật bếp xong ngồi xem tivi, xem phim, quên tắt bếp



Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]