Re: Tm người c độ kiếm chầu lobster


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Nov 05, 2018 at 18:24:14:

In Reply to: Re: Tm người c độ kiếm chầu lobster posted by Z on Nov 05, 2018 at 17:42:42:


Tm được người c độ như bc với HA th khc no phe ta c độ với phe mnh.

Ti đang "khều" cc bc cc nng phe địch kiếm mn nhậu. Nhưng nếu phe địch bắt độ th ti sẵn sng chia chiến lợi phẩm với bc v HA.

My bet: Democrats sẽ dẫn t nhất 6 ghế trong House, 2 ghế trong Senate.

Cruz in Texas sẽ dza w .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]