Re: cooking


Posted by DG ..98..177.221 on Jul 18, 2019 at 21:01:34:

In Reply to: Re: cooking posted by B́nh Yên on Jul 18, 2019 at 20:34:37:

rùi c̣n chùi cái quạt thổi sau khi cook … 1 tha'ng chùi 1 lần, mỗi lần tháo hết ra, lau chùi cở 1 hour or longer

các anh đâu có fải cook nên các anh nghĩ dê~ ̣m, thử để các anh cook every day for 6-7 miê.ng ăn rùi các anh sẽ than c̣n dữ hơn đàn bà than :))) và thử để các anh mang bầu như đàn bà xem các anh c̣n mạnh miê.ng nữa không hahahahaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]