Re: <<<<< Nam m A Di Đ Phật


Posted by htc ..156..216.6 on Aug 09, 2018 at 09:14:36:

In Reply to: <<<<< Nam m A Di Đ Phật posted by thc mc cht on Aug 09, 2018 at 08:45:55:

Dạ chắc tại v trường canh đ chỉ đủ tới note nhạc ht chữ "Đ" thi, thm nữa sẽ bị dư 1 note :)) (htc đon m nha bc CP)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]