Re: Bc Lz only - Bc no ko muốn ở t đừng coi nha


Posted by DG ..73..148.244 on Dec 01, 2018 at 12:44:06:

In Reply to: Re: Bc Lz only - Bc no ko muốn ở t đừng coi nha posted by TLN on Dec 01, 2018 at 12:41:08:

Ngy xưa em lm chung với thng Vietnam kia (em của nhỏ bạn) n wen c VN kia, nghe ni xinh lắm, bị bỏ ba m g đ, m tt th l, tốn bộn $$$ cho c đ

em nghe my ex-boss lc đ lm chung kể, he biết c đ

sau ny rả đm, ai cũng mừng cho n

hm nay chổ em mưa tầm tả, chổ chị c mưa khong ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]