Re: tâm / TÂM


Posted by :) ..107..44.220 on Jan 12, 2019 at 19:02:49:

In Reply to: Re: tâm / TÂM posted by B on Jan 12, 2019 at 18:38:51:


tâm bác thế nào không cần thiết, cần ăn mặc cho ấm không thôi TÂM kia cũng bỏ chạy thôi :)
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]