Re: Nhớ tui l ai honggg


Posted by :-) ..172..30.190 on Oct 11, 2018 at 10:46:03:

In Reply to: Re: Nhớ tui l ai honggg posted by :) on Oct 11, 2018 at 10:31:54:

Hỏng phải đu l hỏng phải đu
Đẫy đ hỏng c đu nha
Rm xuống hai k nhưng m vui hơn :D

Đi chơi vui khng? :-))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]