Re: Co' ma ???


Posted by ch ..73..69.101 on Nov 06, 2018 at 09:43:17:

In Reply to: Co' ma ??? posted by ch on Nov 06, 2018 at 09:34:29:

lc đầu mnh khm ph ra chỗ đứng rũ o lại rất gần bn thờ Cha . C thể no cc linh hồn đang chầu Cha bị mnh ph phch nn họ bay trnh ra để khỏi bị bụi chăng ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]