Re: Hm nay: Bank Acct tip tục


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 06, 2018 at 09:42:29:

In Reply to: Re: Hm nay: Bank Acct tip tục posted by Hải u on Nov 06, 2018 at 09:39:49:

hắn cũng phone suốt nhưng phone với bạn lm ăn bạn thung lm như khong ưa hắn v cũng học cng trung m co^ng a(n vie^.c la`m cu?a hắn ln, cn họ cứ thụt li chắc ganh tị rồi khong chơi với hắn nữaMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]