Re: chuyen vớ vẩn co' tha^.t ca nhu*~ng nguoi thch ht cho nhau nghe!!!


Posted by :{ ) ..73..133.161 on Jan 13, 2019 at 18:26:21:

In Reply to: Re: chuyen vớ vẩn co' tha^.t ca nhu*~ng nguoi thch ht cho nhau nghe!!! posted by Z ???????????????? on Jan 13, 2019 at 09:58:41:


Ti cũng vướng chữ "tm" nn sng nay xi đến n mấy lần.

Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]