Re: Xin cc bạn cho kiến


Posted by Hải u ..73..174.114 on Mar 13, 2019 at 12:43:02:

In Reply to: Re: Xin cc bạn cho kiến posted by DG on Mar 13, 2019 at 12:33:56:

btw goats thch shake hand vi P v her colleagues chung quanh đ ... c thể hong lẻ hong bắt tay ngui gần đ
bn tay P most of the time c mi thơm

2 nights before lc HA ngủ, lc mới vo hơi kh ngủ th HA tried Niẹm Phật thầm ... 1 lc sau đ sao HA nghe mi thơm thoang thoảng ... HA nghe ni ai Niẹm Phật or tu nhiu tm thanh tịnh c lc no đ sẻ nghe hương thơm lạ ... HA lc đ suy nghỉ HA lm g đuọc vạy ... HA xoay qua v chm qua hửi tc P th c lẻ smell từ đ

:))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]