Re: Quái lạ sao cái bác KT vẫn chưa ra Chợ chơi nhỉ ?


Posted by Hải Âu ..73..174.114 on Jan 13, 2019 at 21:33:21:

In Reply to: Re: Quái lạ sao cái bác KT vẫn chưa ra Chợ chơi nhỉ ? posted by Akla on Jan 13, 2019 at 21:20:17:

HA nghe cả tháng ṛi, nghe hết 1 to 6
Nhưng bây giờ nghe lại :))
tại v́ HA là phàm phu nên có khi nghe mà khg hiểu hết or hiểu mà muốn thấm và nhớ lo*`i ngài dạy

:))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]