Re: Hôm nay


Posted by KT ..107..97.97 on Feb 07, 2020 at 09:06:14:

In Reply to: Re: Hôm nay posted by DG on Feb 07, 2020 at 09:00:32:

bx của KT cũng thuộc loại siêng năng lắm đó G , những ngày nghỉ của she , she dọn dẹp nhà cửa hết, cũng v́ siêng năng, she muốn mọi người như she hết nên she took away cái tự do của người khác :)))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]