Re: Hm nay: Bank Acct tip tục


Posted by Hải u ..73..174.114 on Nov 06, 2018 at 09:55:07:

In Reply to: Re: Hm nay: Bank Acct tip tục posted by DG on Nov 06, 2018 at 09:42:29:

Sng nay at CHASE HA thấy c kia c lẻ VN deposit 18K cash cạnh ben nơi HA đứng, teller cho my đếm dư $100 trả lại her ... c ta c mng tay đẹp hong bit c phải l dn nail

:))Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]