Re: Chẳng lạ ǵ


Posted by tâm tịnh ..108..220.142 on Jan 13, 2019 at 20:01:31:

In Reply to: Chẳng lạ ǵ posted by Typo on Jan 13, 2019 at 18:48:00:


tâm là cái biết . Cái biết suy nghĩ, phân biệt hơn thua tốt xấu ... gọi là vọng tâm . Nó vốn vô thường sanh diệt không ngừng .

Cái biết thường hằng, không thay đổi, lặng lẽ thanh tịnh , thấy nghe như thế nào th́ thấy nghe như thế đó (just as it is) không khởi một niệm so sánh gọi là chân tâm . Thường th́ người giác ngộ rồi mới hiểu và sống được với nó .

Anh HL theo Phật giáo Nguyên Thủy nên tâm tịnh xin trích một đoạn kinh của kinh tạng Nguyên Thủy Phật dạy cho ngài Bahiya:

"Vậy này Bàhiya, Ông cần phải học tập như sau: "Trong cái thấy, sẽ chỉ là cái thấy. Trong cái nghe, sẽ chỉ là cái nghe. Trong cái thọ tưởng, sẽ chỉ là cái thọ tưởng. Trong cái thức tri, sẽ chỉ là các thức tri ". Như vậy, nàyBàhiya, Ông cần phải học tập. V́ rằng, này Bàhiya, nếu với Ông, trong cái thấy, sẽ chỉ là cái thấy; trong cái nghe, sẽ chỉ là cái nghe; trong cái thọ tưởng, sẽ chỉ là cái thọ tưởng; trong cái thức tri, sẽ chỉ là cái thức tri. Do vậy, này Bàhiva, ông không là chỗ ấy. V́ rằng, này Bàhiya, Ông không là đời này, không là đời sau, không là đời chặng giữa. Như vậy là đoạn tận khổ đau."

C̣n trong thiền tông ḿnh hay nghe đến từ NHƯ THỊ cũng giống như Phật dạy thôi .

Thường th́ khi đối duyên xúc cảnh là người liền khởi tâm, động niệm, phân biệt, chấp trước ... Người ngộ rồi, sống chánh niệm tỉnh giác th́ dứt hết các duyên, luôn rơ ràng thường biết .

Bài thơ thiền của vua Trần Nhân Tông rất phổ thông trong nhà thiền:

"Ở đời vui đạo hăy tùy duyên
Đói đến thời ăn mệt ngũ liền
Trong nhà có báu thôi t́m kiếm
Đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền"

Thế nào là vô tâm ?
Đối cảnh tâm bất nhiễm trước .
Sáu căn không dính sáu trần ...

Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]