Re: Bắt phone hay l bắc phone


Posted by tinh ..76..244.248 on Nov 22, 2019 at 13:16:02:

In Reply to: Re: Bắt phone hay l bắc phone posted by O(*_*)O on Nov 22, 2019 at 13:15:04:

khg có lóng gì ráo, là ng bắc hịn tại dùng từ đó, nguyn phim nh ṿt nào cũng nói là ḍp phoneMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]