Re: Không nói ra, ai mà biết nè


Posted by DG ..38..236.146 on Feb 15, 2019 at 11:10:36:

In Reply to: Re: Không nói ra, ai mà biết nè posted by KT on Feb 15, 2019 at 11:08:18:

the^m chị TLN nữa … cu~ng giỏi luôn

trừ DG ra nha v́ DG không thích vô bếp nên học có vài món mà nêm nê'm lúc đuọc lúc không đuọc hihihiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]