Re: Corona virus


Posted by DG ..38..236.146 on Feb 07, 2020 at 09:02:55:

In Reply to: Re: Corona virus posted by KT on Feb 07, 2020 at 08:46:51:

th trnh ra đường nhiều DG dạo ny tro^ng mẹ nhiều nn t ra đường, t đi ăn tiệm với lại ma ny lạnh nn bỏ lun vụ đi ăn tiệm vo mỗi thứ 6 (dinner)

DG chỉ nghĩ: tới số th c trnh cũng tớiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]