Re: 2 anh ch


Posted by ch ..67..172.4 on Nov 26, 2018 at 09:14:06:

In Reply to: 2 anh ch posted by Hải u on Nov 26, 2018 at 09:09:38:

I got the same email .

HA cứ chờ đến DEc 7 gọi cho Chase ni như vậy xem Chase ni sao ?

Tui th đ dispute rồi v cũng ni r n l tui nghi đ l scam để n handle . HA cứ chờ tới Dec 7 như Chase ni .Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]