Re: Tnh Mẩu Tử (của Mỹ)


Posted by tinh ..76..244.248 on Nov 22, 2019 at 13:11:54:

In Reply to: Re: Tnh Mẩu Tử (của Mỹ) posted by My on Nov 22, 2019 at 12:52:34:

nhưng ít nhứt bà má trg post của KT, và má của M, và má của Q đã khg gít con từ trg bụng và cũng khg gít con cho tới by giờ ...

Nhiu đó cũng đủ mang ơn các bà r̀i, ṇi cái mang nặng đẻ đau cũng đủ ṃt, chưa k̉ mẹ của M và mẹ của Q còn nui con cho tới khn lớn, chứ đu có bỏ M và Q v vịn m̀ ci đu . Nhưng sở dĩ các bà khg tỏ ra thương con mình gì h́t vì chính các bà cũng bị đời dày xéo, bị abused đó, got it ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]