Re: Chẳng lạ ǵ


Posted by Akla ..115..92.23 on Jan 13, 2019 at 23:14:37:

In Reply to: Re: Chẳng lạ ǵ posted by :) on Jan 13, 2019 at 23:01:48:

Bác nên xem lại trong 12 nhân duyên th́ hiểu tôi muốn nói về cái sự sống mà bác tôn vinh đó là nằm trong sinh tử luân hồi hay là cái sự sống thường hằng vượt ngoài sinh tử kia :)
Nếu bác vẫn cho là tôi nói không rơ nghĩa th́ đành chịu vậy thôi :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]