Re: Chẳng lạ ǵ


Posted by Akla ..115..92.23 on Jan 13, 2019 at 22:48:29:

In Reply to: Re: Chẳng lạ ǵ posted by :) on Jan 13, 2019 at 22:09:24:

Tôi đề nghị ḿnh đừng chấp vào văn tự nữa :)
Theo tôi chữ thường hằng nói rơ hơn về nghĩa đối với thường hằng là Sinh diệt
Trong khi ấy thanh tịnh th́ lại đối với động mà tĩnh và động đều là trạng thái sinh và diệt cả !
Con nói về sự sống th́ lại có sự sống tạm thời và sự sống đời đời , vậy th́ bác hoàng Lan muốn tôn vinh sự sống nào ?Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]