Re: Nhớ tui là ai honggg


Posted by :{ ) ..73..128.40 on Oct 11, 2018 at 11:53:18:

In Reply to: Re: Nhớ tui là ai honggg posted by :-) on Oct 11, 2018 at 11:40:40:


Sẽ chọn ngày lành tháng tốt để mời cô ghé Bắc Cali gặp bạn bè.

Nhưng đừng đem "tụng" theo.

Mrs. CỌP là chuyên gia "tụng". Tôi nghe 24/24 sợ lắm!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]