Re: Chẳng lạ ǵ


Posted by Akla ..115..92.23 on Jan 13, 2019 at 23:20:52:

In Reply to: Re: Chẳng lạ ǵ posted by :) on Jan 13, 2019 at 23:08:46:

À không phải tôi nói nghĩa là chấp nhận hay là bỏ mà cái tôi nói đây có nghĩa là chấp pháp mà bảo rằng trong thân có tâm ;
cái tâm nó chỉ ở trong thân và như vậy th́ cái tâm c̣n ǵ bao la được nữa!!Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]