Re: Chẳng lạ ǵ


Posted by :) ..107..44.220 on Jan 13, 2019 at 23:08:46:

In Reply to: Re: Chẳng lạ ǵ posted by Akla on Jan 13, 2019 at 22:54:52:


tôi đă định nghĩa và chỉ ra rồi, chẳng có chuyện chấp trong đây cả

nói tôi không đúng chỗ nào mà tôi không chịu nhận th́ đó mới là chấp

:)
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]