Re: tiền vs kết quả


Posted by Hải u ..73..174.114 on Nov 06, 2018 at 10:57:02:

In Reply to: Re: tiền vs kết quả posted by DG on Nov 06, 2018 at 10:54:41:

HA nghe P ni thuờng nếu ok th họ khg gọi phone ... c bịnh g nguy hiẻm th họ gọi ... nhưng HA nghỉ 4 weeks l qu luMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]