Re: Chẳng lạ ǵ


Posted by :) ..107..44.220 on Jan 13, 2019 at 22:44:16:

In Reply to: Re: Chẳng lạ ǵ posted by Akla on Jan 13, 2019 at 21:33:42:


đến phiên bác tŕnh bày cái tâm ở ngoài cái thân là cái ǵ đi nhỉ, và tại sao gọi vậy?

tôi th́ nói trong cơ thể có cái,

tâm : cái mà do đó / từ đó một người phản ứng / suy nghĩ

TÂM : cái mà do đó / từ đó một sinh vật hiện hữu

nếu bác định nghĩa "tâm" khác đi th́ khi phê b́nh tôi đă là trật ŕa rồi đó nhen

:)
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]