tiền vs kết quả


Posted by DG ..38..236.146 on Nov 06, 2018 at 10:50:18:

tiền th họ build da ku mnh trả rất nhanh, cn kết quả gần 4 tuần, phone bc sĩ họ ni tụi n chưa gởi kết quả . cha? bie^'t chu'ng no' la`m a(n ca'i qua'i gi` nu*~a
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]