Re: Chẳng lạ ǵ


Posted by :) ..107..44.220 on Jan 13, 2019 at 22:09:24:

In Reply to: Re: Chẳng lạ ǵ posted by tâm tịnh on Jan 13, 2019 at 20:01:31:


>Cái biết thường hằng, không thay đổi, lặng lẽ thanh tịnh , thấy nghe như thế nào th́ thấy nghe như thế đó (just as it is) không khởi một niệm so sánh gọi >là chân tâm . Thường th́ người giác ngộ rồi mới hiểu và sống được với nó.

Ḿnh cũng có nghiên cứu kinh đại thừa, tuy nhiên không thích tất cả kinh đại thừa. Một số kinh đại thừa ḿnh thấy hơi giống bà la môn giáo hơn là phật giáo.

Ḿnh rất thích bộ kinh bát nhă và chẳng thấy đề cập đến "cái biết thường hằng" nên nghe chướng tai lắm. tt có thể trích "cái biết thường hằng" từ kinh nào chăng? Là Kinh Lăng Nghiêm? Bộ kinh này ḿnh cũng có đọc nhưng thấy hơi thêu dệt và chẳng có chi mới mẻ.

Lập đi lập lại những cụm từ khó hiểu rồi nói chỉ có người giác ngộ hiểu, có lợi chi?

Cái biết trong đoạn Kinh Bahiya có thể nói đó là cái biết thanh tịnh, nhưng gọi là "cái biết thường hằng" th́ hơi quá đà :)

Như ḿnh đă đề cập đến, tại sao không thay cụm từ "chân tâm" bằng "sự sống" chẳng hạn. Sự sống quả thật là kỳ diệu, bí ẩn, và thanh tịnh (v́ không phân biệt.) Sự sống đáng được tôn vinh mà sao không dùng cụm từ "sự sống"?

:)
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]