Re: Mẹ Nắm !


Posted by ch ..73..178.54 on Mar 24, 2020 at 07:51:42:

In Reply to: Mẹ Nắm ! posted by B on Mar 24, 2020 at 06:09:55:

Đừng tin những ǵ của cá nhân ông này nói, xin cứ vào blogger Mẹ Nấm hay là nghe cô Quỳnh ( mẹ Nấm ) trong chương tŕnh tin tức mỗi ngày xem để đánh giá về cô .
Ông này ghen tức cái ǵ đó chớ tin tức của Mẹ Nấm rất chính xác, đúng đắn .

https://www.youtube.com/watch?v=amHQ4pew_6kMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]