Re: Chẳng lạ ǵ


Posted by :) ..107..44.220 on Jan 13, 2019 at 23:59:44:

In Reply to: Re: Chẳng lạ ǵ posted by Akla on Jan 13, 2019 at 23:20:52:


tôi không nói đến cái "tâm bao la", nhưng cái "tâm" của tôi hay của người khác nó "bất đồng bất dị"

:)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]