Re: Chẳng lạ ǵ


Posted by :) ..107..44.220 on Jan 14, 2019 at 00:04:10:

In Reply to: Re: Chẳng lạ ǵ posted by Akla on Jan 14, 2019 at 00:00:10:


12 nhân duyên có cái nốt "thủ" (tức là chấp), phá chấp là thoát sanh tử

tôi hiểu thoát sanh tử th́ vẫn có thức, nhưng thức đó gọi là "thức không tạo nghiệp"

good night nhen :)
Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]