Re: đi mễ


Posted by DG ..38..236.146 on Jul 15, 2019 at 09:51:56:

In Reply to: Re: đi mễ posted by Lz on Jul 15, 2019 at 09:42:38:

tui khong thích đi vacation bác ơi , mỗi lần đi phải dọn va li, đi về lại phải dọn va li … nguoi` ta no'i ddi vacation dde^? relax ma` tui co' tha^'y relax ca'i con khi? gi` dda^u … lu'c ddi, la^~n lu'c ve^` dde^`u pha?i ra phi truo`ng so*'m, xe^'p ha`ng, cho*` ddo*.i … lu'c ddi cho*i thi` thu*'c so*'m, ngu? tre^?, ddi rong ngoa`i dduo`ng mỏi gị, mệt mỏi … cho nên tui khoái ở nhà hơnMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]