Thoát ṿng nhân duyên


Posted by Akla ..115..92.23 on Jan 14, 2019 at 06:58:58:

Bác hoàng Lan dạy rằng :
“12 nhân duyên có cái nốt "thủ" (tức là chấp), phá chấp là thoát sanh tử
tôi hiểu thoát sanh tử th́ vẫn có thức, nhưng thức đó gọi là "thức không tạo nghiệp"”
——
Tôi đồng ư với bác là chỉ cần phá mỗi một cái nút trong 12 nhân duyên th́ thoát khỏi ṿng sanh tử ,
Theo tôi hiểu th́ nghiệp là do ba độc tham sân si bởi thân miệng Ư mà sinh ra , th́ cái thức không tạo nghiệp đó không phải là thức nữa !
sáu cái thức đầu: Nhăn Nhi~ ty? thiệt thân và Ư thức Trực thuộc về suy nghĩ, mặt na thức th́ Chấp ngă , c̣n lại thức thứ tám là a lại da thức th́ được chuyển hóa thành vien thành thật, mà trong duy thức học họ gọi là đại viên cảnh tri” Chứ không c̣n gọi là thức nữa !
Tuy vậy những ai đă đạt đến cảnh giới A la hán trở lên, Họ có thể tùy nghi mượn nghiệp tái sinh trở lại ṿng sanh tử luân hồi này để Phổ độ chúng sinh :)

Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]