Re: Thoát ṿng nhân duyên


Posted by :) ..107..44.220 on Jan 14, 2019 at 08:47:01:

In Reply to: Thoát ṿng nhân duyên posted by Akla on Jan 14, 2019 at 06:58:58:


bác muốn nghĩ sao cũng được nhưng tôi nói theo giáo thuyết đó thôi, "thức không tạo nghiệp" là một trong bốn loại thức xét trên tiêu chuẩn hiệu quả, bốn loại thức đó là,

kusala : thiện
akusala : bất thiện
vipāka : thuần quả
kiriya : không tạo nghiệp (karmically inoperative)

kiriya (or kriya)-citta
'functional consciousness' or 'karmically inoperative consciousness', is a name for such states of consciousness as are neither karmically wholesome (kusala), nor unwholesome (akusala), nor karma-results (vipāka); that is, they function independently of karma

:)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]