Re: lockdown


Posted by DG ..73..229.99 on Mar 24, 2020 at 18:01:15:

In Reply to: lockdown posted by B on Mar 24, 2020 at 17:33:11:

yu cầu ở nh chứ đu c cấm đi đy đi đ đi nn cẩn thận coi chừng dnh corona về la^y cho cả nh th mệt

nhiều case nh c 1 ngui bịnh, cả đm bị dnh lunMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 Mã đang dùng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chính của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]