Re: Định đi chơi Âu Châu


Posted by Lz ..207..61.9 on Jul 15, 2019 at 09:38:16:

In Reply to: Re: Định đi chơi Âu Châu posted by Drama King on Jul 15, 2019 at 09:30:36:

Bác cáo mà ở VN và lư lịch không xấu quá th́ có thể đi làm công an được, bác hỏi cung rất chặt chẽ và mạnh mẽ :)

Nói chơi cho vui chứ bác cáo hỏi cung cho cả chợ được nhờ v́ chỗ này không thiếu người ṭ ṃ :)

Tiếp tục đi bác :)Monitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]