Re: Chẳng lạ ǵ


Posted by Akle ..115..92.23 on Jan 14, 2019 at 00:36:45:

In Reply to: Re: Chẳng lạ ǵ posted by :) on Jan 14, 2019 at 00:04:10:

Tôi đồng ư với bác là chỉ cần Loại bỏ một cái nốt trong 12 nhân duyên th́ có nghĩa là đă thoát Khỏi ṿng trói buộc của nhân Duyên ,
Nhưng không phải rằng là không thể dùng nhân duyên để đi trở lại trong ṿng sinh tử . Mà người sinh tử tự tại, họ nắm biết được bí quyết của nhân duyên rồi , cách thức của họ không giống như cách thức của những người c̣n vô minh :)
Chúc bác ngủ ngonMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]