Re: Chẳng lạ ǵ


Posted by Akla ..115..92.23 on Jan 14, 2019 at 00:00:10:

In Reply to: Re: Chẳng lạ ǵ posted by :) on Jan 13, 2019 at 23:49:45:

Tôi đồng ư với Bác,
Thoát sanh tử theo tôi nghĩ ấy là một người không c̣n bị trói buộc bởi ṿng nhân duyên nữa , Mà ṿng nhân duyên th́ có 12 món trong ấy có sinh tử, có thức !
Th́ nội việc thoát khỏi thức có nghĩa rằng là không c̣n cái tâm sinh diệt :)
Khi mà chẳng c̣n cái tâm sinh diệt th́ tự nhiên cái tâm thật nó sẽ hiện tiền
Có một lần tôi nghe ông cụ thanh từ nói ví von về cái tâm sanh diệt và cái tâm thường hằng như là cái màn h́nh xinema mà phim là sanh diệt nhưng hết phim th́ cái màn h́nh vẫn c̣n đó .
Cái màn h́nh đấy khi ḿnh xem phim th́ không để ư và ngỡ là nó không có nhưng khi hết phim th́ cái màn h́nh lại hiện rơ :)
Phim th́ có rất là nhiều tŕnh chiếu theo thời gian nhưng màn h́nh th́ chỉ cần một cái thôiMonitor only (poster can delete own posting with password "delete")
Password:   

Share your opinion!
________________________

Post A Followup

Name:       E-Mail:
Subject:
Comments:
 MĂ£ đang dĂ¹ng: 

VIETUNI [V1.618] viết bởi Trần Anh Tuấn, lấy từ website chĂ­nh của Anh Tuấn


[ VSGardens Forum ]